1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.       Hivatalos név: TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2.       Székhely: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

3.       Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

4.       Telefonszám: +36-59-513-017

5.       Faxszám: +36-59-513-017

6.       Központi elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

7.       A honlap URL-je: https://tiszaigar.hu/

8.       Ügyfélszolgálat vagy közösségkapcsolat elérhetősége:

– Telefonszám: +36-59-513-017

– Telefaxszám: +36-59-513-017

– Ügyfélfogadás helye: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Postacíme: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

– Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve: Illés Róbert elnök

 – Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő (délelőtt: nincs / délután: nincs);

Kedd (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00);

Szerda (délelőtt: 9:00 – 11:00 / délután: nincs);

Csütörtök (délelőtt: nincs / délután: 13:00 – 15:00);

Péntek (délelőtt: nincs / délután: nincs)

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Illés Róbert elnök, roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017;
        • telefax: +36-59-513-017;
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.;
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Illés Róbertné elnökhelyettes, roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017;
        • telefax: +36-59-513-017;
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.;
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

Rácz Jenő roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő

– Hivatali elérhetősége

        • telefon: +36-59-513-017;
        • telefax: +36-59-513-017;
        • postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.;
        • elektronikus levélcím: hivatal@tiszaigar.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT esetében nem releváns

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT esetében nem releváns.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

– Nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Nem releváns.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT nem tulajdonosa és nem tagja gazdálkodó szervezetnek.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

– Nem releváns.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

– Nem releváns.

1.4. Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT nem alapított közalapítványt.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

– Nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

– Nem releváns.

1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT nem alapított lapot

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

– Nem releváns.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

Telefon: +36-56-795-764

Telefax: +36-56-795-789

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.

Elektronikus levélcím: titkarsag@jasz.gov.hu

Honlap URL-je: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

– Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

– Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

– Elérhetőség

Telefon: +36-56-795-764

Telefax: +36-56-795-789

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 111.

Ügyfélfogadás helye:

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő (7:30 – 17:00);

Kedd (nincs);

Szerda (8:00 – 16:00);

Csütörtök (13:00 – 16:00);

Péntek (8:00 – 12:00)

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT esetében nem releváns.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

– Nem releváns.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (X. 29.) határozata

– Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: feltöltés alatt

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

– Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

– Nem releváns.

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-a semmilyen hatósági ügy intézésére nem rendelkezik hatáskörrel.

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

– Nem releváns.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

– Nem releváns.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

– Nem releváns.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

– Nem releváns.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

– Nem releváns.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

– Nem releváns.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

– Nem releváns.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

– Nem releváns.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

– Nem releváns.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

– Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatásai tevékenysége.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

– Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatásai tevékenysége.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

– Link fejlesztés alatt.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 – TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-a nem rendelkezik az említett adatbázisok, nyilvántartások egyikével sem.

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT nem jelentet meg nyilvános kiadványt.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

– Nem releváns.

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (X. 29.) határozata

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (X. 29.) határozata

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (X. 29.) határozata

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

– 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/meghivok/

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

– Szervezeti és működési szabályzat: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2019. (X. 29.) határozata

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/hatarozatok/

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/hatarozatok/

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/jegyzokonyvek/

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

– Nem releváns.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

– Nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://tiszaigar.hu/nemzetiseg/kepviselo-testulet/eloterjesztesek/

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://tiszaigar.hu/category/hirek-hirdetotabla/

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 4/2018. (X. 31.) utasítása a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, valamint a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

– Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége

– Postacíme: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– Földrajzi helye: 5363 Nagyiván, Hősök tere 2.

– Telefonszám: +36-59-415-200

– Telefaxszám: –

– Elektronikus levélcím: hivatal@nagyivan.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

– Illés Róbert TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, dr. Kovács Péter jegyző

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

– Az elmúlt években nem volt visszautasított közérdekű adatigénylés.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT nem alkalmaz ilyen jellegű ÁSZF-t.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

– Nincs ilyen szerződés.

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

– Nem releváns.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

– A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztályának 326/2019. számon lefolytatott ellenőrzése Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozóan

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

– Nem releváns.

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

– Tiszaigar Községi Önkormányzatra vonatkozóan nem történtek egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

– Nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

– Nem releváns.

3.2. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

– Nem releváns.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

– Nem releváns.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

– Nem releváns.

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-a nem nyújt költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásokat.

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

– Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

– Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

– Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

– Nem releváns.

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-a nem rendelkezik ilyen szerződésekkel.

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

– TISZAIGAR KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-a esetében nem releváns.

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

– Nincsenek ilyen kifizetések.

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

– Nem releváns.

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

– Nem releváns.